Algemene Voorwaarden Mentaal Vitaal Sterk

Van toepassing op de opdrachten aan en overeenkomsten met Mentaal Vitaal Sterk gevestigd te Roermond hierna te noemen opdrachtnemer.


Artikel 1 – Algemeen

Opdrachtgever; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in het contract.

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdracht of overeenkomst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep wordt aangegaan.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen en gelden alleen de desbetreffende overeenkomst.

Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De gedrag- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden uit het feit dat opdrachtnemer deze voorwaarden soepel toepast.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden niet geldig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldende bepaling zal door opdrachtnemer worden vervangen door een rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 3 – Aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht / overeenkomst voortvloeit dat deze is aangegaan voor een bepaalde tijd.

De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat opdrachtgever en opdrachtnemer mondeling de overeenkomst afstemmen.

De inhoud van de opdracht / overeenkomst is gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

De overeenkomst eindigt indien: • Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard. • Er sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst door een der partijen en de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling en verstrijking van de aanmaningstermijn de overeenkomst ontbindt.

 

Artikel 4 – Gegevens opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Uitvoering opdracht

Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht / overeenkomst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met de opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

Opdrachtnemer spant zich in de overeenkomst / opdracht naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Opdrachtnemer garandeert continuïteit in de dienstverlening behoudens in geval van overmacht. Opdrachtnemer mag daartoe, in overleg met de opdrachtgever, werkzaamheden uitbesteden en behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid.

De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht / overeenkomst te verlenen en opdrachtnemer al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen.

Klachten of claims inzake de dienstverlening dient de opdrachtgever uiterlijk veertien dagen, nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

 

Artikel 7 – Honorarium

Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht of overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Opdrachtnemer zal jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, op basis van het jaarlijkse indexcijfer CBS.

Indien een door de opdrachtnemer, ten behoeve van de uit te voeren opdracht / overeenkomst, opgeroepen cliënt niet verschijnt of bij bezoek niet thuis blijkt te zijn, is de opdrachtgever gehouden de kosten voor de opdrachtnemer te voldoen.

Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 8 – Betaling

Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum op een door opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening. Betaling dient te geschieden in Euro’s.

Indien opdrachtgever niet binnen de onder 1 gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op datum van algehele voldoening.

Alle in, redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 125,-. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Bij in gebreke van tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst / opdracht op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan opdrachtnemer nadere zekerheden verlangen.

 

Artikel 9 – Reclames

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk uiterlijk 10 dagen na verzenddatum van de stukken waarover opdrachtgever reclameert aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Overschrijding van de termijn doet alle rechten ter zake van de niet tijdig gemelde gebreken in werkzaamheden en / of factuur vervallen.

Een reclame als bedoeld in het eerste lid schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat: Opdrachtgever opdrachtnemer onjuist en/ of onvolledig heeft geïnformeerd; Werkzaamheden die in overleg met de opdrachtgever aan een derde zijn opgedragen niet, ondeugdelijk en / of ontijdig zijn uitgevoerd; Opdrachtgever opdrachtnemer niet heeft toegestaan het naar redelijk oordeel van de opdrachtnemer mogelijk herstel van de verrichte werkzaamheden te realiseren.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, fax of e-mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtnemer en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voor zover deze voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of bij haar in dienst zijnde werknemers hiervoor aansprakelijkheid dragen.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen welke niet in overeenstemming zijn met de beroepseisen die de opdrachtgever redelijkerwijs van opdrachtnemer mag verwachten. De schadevergoeding wordt beperkt tot het bedrag welke opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft verkregen.

 

Artikel 11 – Geheimhouding en auteursrechten

Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt indien de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarin deze stukken van belang kunnen zijn.

Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden en eigen personeel.

Bij opdrachtnemer berust het auteursrecht van de modellen, technieken, software, instrumenten en protocollen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en door opdrachtnemer zijn ontwikkeld.

 

Artikel 12 – Opzegging

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere aanpassingen. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.

 

Artikel 13 – Geschillen

In geval van een geschil zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden om een oplossing voor het geschil te vinden.

Indien opdrachtgever en opdrachtnemer er binnen 4 weken niet in zijn geslaagd tot een oplossing van het geschil te komen, zullen zij ieder een deskundige benoemen. Deze deskundigen zullen gezamenlijk een derde, onafhankelijke, voorzitter aanwijzen. Het door dit college van deskundigen uit te brengen advies zal voor opdrachtgever en opdrachtnemer bindend zijn.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer zullen bij uitsluiting van andere rechters worden beslecht door de Nederlandse rechter en wel die welke relatief competent is voor de vestigingsplaats waar opdrachtnemer gevestigd is.


Mentaal Vitaal Sterk

Mentaal Vitaal Sterk versterkt de toekomst van je organisatie door mentaal welzijn in jouw organisatie te verhogen. In een tijd waarin burn-out, stress en personeelsverloop de groei belemmeren, bieden wij de brug tussen bedrijfsdoelen en de huidige realiteit.

Wij creëren een positieve bedrijfscultuur met bevlogen en veerkrachtige medewerkers, dankzij onze snelle en langdurige resultaten.